Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Jana z Kolna 11, 80 – 864 Gdańsk, Nr KRS: 0000421310.

Możecie się Państwo z nami skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres wskazany powyżej,
 • za pomocą̨ poczty elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 22 52 58 601

Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą̨ się Państwo skontaktować:

 • listownie (pocztą tradycyjną), pisząc na adres: Asseco Data Systems S.A., Biuro w Łodzi, ul. Narutowicza 136, 90-146 Łódź,
 • za pomocą̨ poczty elektronicznej pod adresem e-mail: IOD@assecods.pl,
 • telefonicznie pod numerem telefonu: +48 42 675 63 60

Cele oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, w celu:

 • przesyłania informacji nt. kampanii #BiznesBezPapieru i realizowanych w jej ramach

§ publikacji artykułów i video eksperckich,

§ wydarzeń tematycznych,

§ publikacji i raportów.

 • przesyłania informacji marketingowych za pomocą̨ środków komunikacji elektronicznej i programów automatyzujących na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.

Okres przechowywania danych

Dane wykorzystywane dla celów przesyłania informacji marketingowych będziemy przetwarzać do momentu wycofania zgody.

Odbiorcy danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, Państwa dane osobowe:

 • mogą̨ być przekazane podmiotom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych, w tym dostawcom usług informatycznych i marketingowych. Takie podmioty przetwarzają̨ dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami,
 • mogą̨ być przekazane podmiotom, które uprawnione są̨ do ich otrzymania przepisami prawa.

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Posiadają̨ Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 17 Rozporządzenia,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie warunków określonych w art. 18 Rozporządzenia,
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody. Możecie je Państwo zrealizować w każdym czasie, przy czym przetwarzanie dokonane przed cofnięciem zgody będzie w pełni legalne.

Wszystkie powyższe prawa można zrealizować składając wniosek na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl
lub pisząc na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: IOD@assecods.pl

Prawo wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają̨ Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerach zlokalizowanych w Unii Europejskiej, ale w związku z korzystaniem przez Asseco Data Systems S.A. z rozwiązań chmurowych dostarczanych przez firmę Microsoft mogą̨ być przekazane – na podstawie standardowych klauzul ochrony danych – do państwa trzeciego. Stosowane przez Microsoft standardowe klauzule umowne zgodne z wzorcami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską, dostępne są̨ pod adresem:

https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products.aspx
w części Online Services Terms (OST).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jest jednocześnie niezbędne do wysyłki Newslettera. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania informacji o usługach i produktach oferowanych przez administratora.

Automatyczne przetwarzanie danych i profilowanie

Państwa dane nie będą̨ przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą̨ podlegały profilowaniu.